BỒN NƯỚC INOX DAPHA
208H Hồng Bàng, Phường 15, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh

DAPHA - Bồn Nước Inox

Bồn xuất khẩu

Bồn tròn xuất khẩu 500L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Độ dày (±1%): 0.5mm
- Đường kính (±1%) : 1.070mm
- Chiều cao không chân (±10%): 1.025mm
- Chiều cao có chân (±10%): 1.250mm

Bồn đứng xuất khẩu 500L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (+3%) : 760mm
- Chiều cao không chân (+3%): 1.280mm
- Chiều cao có chân (+3%): 1.450mm
- Trọng lượng bồn đứng: 19kg

Bồn ngang xuất khẩu 500L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 760mm
- Chiều cao không chân (±3%): 870mm
- Chiều cao có chân (±3%): 970mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 1.280mm
- Trọng lượng bồn ngang: 20kg

Bồn đứng xuất khẩu 700L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (+3%) : 760mm
- Chiều cao không chân (+3%): 1.480mm
- Chiều cao có chân (+3%): 1.650mm
- Trọng lượng bồn đứng: 21kg

Bồn ngang xuất khẩu 700L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 760mm
- Chiều cao không chân (±3%): 870mm
- Chiều cao có chân (±3%): 970mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 1.480mm
- Trọng lượng bồn ngang: 23kg

Bồn tròn xuất khẩu 1.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Độ dày (±1%): 0.6mm
- Đường kính (±1%) : 1.270mm
- Chiều cao không chân (±10%): 1.220mm
- Chiều cao có chân (±10%): 1.420mm

Bồn đứng xuất khẩu 1.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (+3%) : 960mm
- Chiều cao không chân (+3%): 1.500mm
- Chiều cao có chân (+3%): 1.700mm
- Trọng lượng bồn đứng: 31kg

Bồn ngang xuất khẩu 1.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 960mm
- Chiều cao không chân (±3%): 1.080mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.180mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 1.500mm
- Trọng lượng bồn ngang: 33kg

Bồn tròn xuất khẩu 1.500L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Độ dày (±1%): 0.6mm
- Đường kính (±1%) : 1.270mm
- Chiều cao không chân (±10%): 1.220mm
- Chiều cao có chân (±10%): 1.420mm

Bồn đứng xuất khẩu 1.500L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (+3%) : 1.220mm
- Chiều cao không chân (+3%): 1.650mm
- Chiều cao có chân (+3%): 1.850mm
- Trọng lượng bồn đứng: 46kg

Bồn ngang xuất khẩu 1.500L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.220mm
- Chiều cao không chân (±3%): 1.340mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.440mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 1.650mm
- Trọng lượng bồn ngang: 49kg

Bồn đứng xuất khẩu 2.000L (N)

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (+3%) : 1.220mm
- Chiều cao không chân (+3%): 2.050mm
- Chiều cao có chân (+3%): 2.250mm
- Trọng lượng bồn đứng: 59kg

Bồn ngang xuất khẩu 2.000L (N)

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.220mm
- Chiều cao không chân (±3%): 1.340mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.440mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 2.050mm
- Trọng lượng bồn ngang: 63kg

Bồn đứng xuất khẩu 2.000L (L)

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (+3%) : 1.420mm
- Chiều cao không chân (+3%): 1.680mm
- Chiều cao có chân (+3%): 1.880mm
- Trọng lượng bồn đứng: 75kg

Bồn ngang xuất khẩu 2.000L (L)

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.420mm
- Chiều cao không chân (±3%): 1.540mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.640mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 1.680mm
- Trọng lượng bồn ngang: 73kg

Bồn đứng xuất khẩu 2.500L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (+3%) : 1.420mm
- Chiều cao không chân (+3%): 1.950mm
- Chiều cao có chân (+3%): 2.150mm
- Trọng lượng bồn đứng: 87kg

Bồn ngang xuất khẩu 2.500L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.420mm
- Chiều cao không chân (±3%): 1.540mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.640mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 1.950mm
- Trọng lượng bồn ngang: 90kg

Bồn đứng xuất khẩu 3.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (+3%) : 1.420mm
- Chiều cao không chân (+3%): 2.250mm
- Chiều cao có chân (+3%): 2.450mm
- Trọng lượng bồn đứng: 102kg

Bồn ngang xuất khẩu 3.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.420mm
- Chiều cao không chân (±3%): 1.540mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.640mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 2.250mm
- Trọng lượng bồn ngang: 104kg

Bồn đứng xuất khẩu 4.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (+3%) : 1.420mm
- Chiều cao không chân (+3%): 2.850mm
- Chiều cao có chân (+3%): 3.050mm
- Trọng lượng bồn đứng: 118.5kg

Bồn ngang xuất khẩu 4.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.420mm
- Chiều cao không chân (±3%): 1.540mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.640mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 2.850mm
- Trọng lượng bồn ngang: 121.5kg

Bồn đứng xuất khẩu 5.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (+3%) : 1.420mm
- Chiều cao không chân (+3%): 3.430mm
- Chiều cao có chân (+3%): 3.630mm
- Trọng lượng bồn đứng: 142.5kg

Bồn ngang xuất khẩu 5.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.420mm
- Chiều cao không chân (±3%): 1.550mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.650mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 3.430mm
- Trọng lượng bồn ngang: 149kg

Bồn đứng xuất khẩu 6.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (+3%) : 1.700mm
- Chiều cao không chân (+3%): 2.930mm
- Chiều cao có chân (+3%): 3.130mm
- Trọng lượng bồn đứng: 182kg

Bồn ngang xuất khẩu 6.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.700mm
- Chiều cao không chân (±3%): 1.830mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.930mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 2.930mm
- Trọng lượng bồn ngang: 192kg

Bồn đứng xuất khẩu 10.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (+3%) : 1.900mm
- Chiều cao không chân (+3%): 3.580mm
- Chiều cao có chân (+3%): 3.780mm
- Trọng lượng bồn đứng: 268kg

Bồn ngang xuất khẩu 10.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.900mm
- Chiều cao không chân (±3%): 2.030mm
- Chiều cao có chân (±3%): 2.140mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 3.580mm
- Trọng lượng bồn ngang: 279kg

Bồn nội địa

Bồn đứng nội địa 500L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 720mm
- Chiều cao không chân (±3%): 1.190mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.450mm

Bồn ngang nội địa 500L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 720mm
- Chiều cao có chân (±3%): 890mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 1.170mm

Bồn đứng nội địa 700L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 720mm
- Chiều cao không chân (±3%): 1.390mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.670mm

Bồn ngang nội địa 700L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 720mm
- Chiều cao có chân (±3%): 890mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 1.370mm

Bồn đứng nội địa 1.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 920mm
- Chiều cao không chân (±3%): 1.490mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.710mm

Bồn ngang nội địa 1.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 920mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.110mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 1.480mm

Bồn đứng nội địa 1.500L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.160mm
- Chiều cao không chân (±3%): 1.460mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.770mm

Bồn ngang nội địa 1.500L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.160mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.350mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 1.450mm

Bồn đứng nội địa 2.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.160mm
- Chiều cao không chân (±3%): 1.840mm
- Chiều cao có chân (±3%): 2.140mm

Bồn ngang nội địa 2.000L (N)

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.160mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.350mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 1.820mm

Bồn đứng nội địa 2.500L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.120mm
- Chiều cao không chân (±3%): 2.400mm
- Chiều cao có chân (±3%): 2.600mm

Bồn ngang nội địa 2.500L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.220mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.440mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 2.420mm

Bồn đứng nội địa 3.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.120mm
- Chiều cao không chân (±3%): 2.800mm
- Chiều cao có chân (±3%): 3.000mm

Bồn ngang nội địa 3.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.220mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.440mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 2.820mm

Bồn ngang nội địa 4.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.220mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.440mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 3.590mm

Bồn ngang nội địa 5.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.220mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.450mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 4.000mm

Bồn ngang nội địa 6.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.420mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.650mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 4.050mm

Bồn ngang nội địa 10.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.700mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.930mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 4.100mm

Hotline

Tư vấn và hỗ trợ

Hỗ trợ trực tuyến