BỒN NƯỚC INOX DAPHA
208H Hồng Bàng, Phường 15, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh

Bồn đứng nội địa 500L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 720mm
- Chiều cao không chân (±3%): 1.190mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.450mm

Xem thêm

Bồn ngang nội địa 500L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 720mm
- Chiều cao có chân (±3%): 890mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 1.170mm

Xem thêm

Bồn đứng nội địa 700L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 720mm
- Chiều cao không chân (±3%): 1.390mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.670mm

Xem thêm

Bồn ngang nội địa 700L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 720mm
- Chiều cao có chân (±3%): 890mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 1.370mm

Xem thêm

Bồn đứng nội địa 1.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 920mm
- Chiều cao không chân (±3%): 1.490mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.710mm

Xem thêm

Bồn ngang nội địa 1.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 920mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.110mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 1.480mm

Xem thêm

Bồn đứng nội địa 1.500L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.160mm
- Chiều cao không chân (±3%): 1.460mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.770mm

Xem thêm

Bồn ngang nội địa 1.500L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.160mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.350mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 1.450mm

Xem thêm

Bồn đứng nội địa 2.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.160mm
- Chiều cao không chân (±3%): 1.840mm
- Chiều cao có chân (±3%): 2.140mm

Xem thêm

Bồn ngang nội địa 2.000L (N)

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.160mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.350mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 1.820mm

Xem thêm

Bồn đứng nội địa 2.500L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.120mm
- Chiều cao không chân (±3%): 2.400mm
- Chiều cao có chân (±3%): 2.600mm

Xem thêm

Bồn ngang nội địa 2.500L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.220mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.440mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 2.420mm

Xem thêm

Bồn đứng nội địa 3.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.120mm
- Chiều cao không chân (±3%): 2.800mm
- Chiều cao có chân (±3%): 3.000mm

Xem thêm

Bồn ngang nội địa 3.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.220mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.440mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 2.820mm

Xem thêm

Bồn ngang nội địa 4.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.220mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.440mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 3.590mm

Xem thêm

Bồn ngang nội địa 5.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.220mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.450mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 4.000mm

Xem thêm

Bồn ngang nội địa 6.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.420mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.650mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 4.050mm

Xem thêm

Bồn ngang nội địa 10.000L

Mã sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính (±3%) : 1.700mm
- Chiều cao có chân (±3%): 1.930mm
- Chiều dài bồn ngang (±3%): 4.100mm

Xem thêm

Hotline

Tư vấn và hỗ trợ

Hỗ trợ trực tuyến